ازدواجهاي ثبت شده

مشخصات زوجمشخصات زوجه
نامتاريخ تولداستانشهرنامتاريخ تولداستانشهرتاريخ ثبت
مجتبی1350-8-11تهرانتهرانپدیده1353-7-5تهرانتهران1395/11/17
میراحمد1345-10-11تهرانتهرانف1352-1-15تهرانتهران1395/11/16
امیر1359-1-27آذربایجان شرقیکلیبرمینا1361-1-15آذربایجان شرقیتبریز1395/11/16
ناصر1349-6-4تهرانتهران.1329-11-19تهرانتهران1395/11/16
1344-9-1تهرانتهران---------------1350-12-29تهرانتهران1395/11/15
.1364-6-1تهرانتهرانزهرا1369-8-18تهرانتهران1395/11/15
.1364-6-1تهرانتهرانزهرا1369-9-12تهرانتهران1395/11/15
حسین1366-2-1قمقمنازنين1369-3-20قمقم1395/11/15
امیر1359-1-27آذربایجان شرقیکلیبررز1361-1-14آذربایجان شرقیتبریز1395/11/14
شهاب1360-2-2تهرانتهرانزهره1363-3-5تهرانتهران1395/11/14
مهدی1364-1-15آذربایجان غربیارومیهسارا1367-8-8آذربایجان غربیارومیه1395/11/14
.1346-6-6تهرانتهرانfarah1349-2-12تهرانتهران1395/11/14
حجت الله1366-3-16فارسشیرازراضیه1371-8-9خوزستانآبادان1395/11/13
تانبت1298-4-3سمنانامیریهلیلی1367-3-2خارج از کشورخارج از کشور1395/11/13
حمید1365-1-1تهرانتهرانعاطفه1369-2-1تهرانتهران1395/11/13
امین1364-5-20تهرانتهرانزهرا1365-1-10یزدیزد1395/11/13
رضا1299-4-5ایلامایلاممریم1373-6-10خراسان شمالیاسفراین1395/11/12
حمید1365-1-1تهرانتهرانالهام1369-2-1تهرانتهران1395/11/12
شاهین1360-2-9تهرانتهرانمهلا1359-5-4تهرانتهران1395/11/12
شاهین1360-2-26تهرانتهرانمهلا1359-5-18تهرانتهران1395/11/12